Language Navigation

Eldelementet

I en organisation stöder Eldpersonen företagsandan och inspirerar alla sina medarbetare att kämpa för att nå de gemensamma målen, detta är Eldpersonens absolut bästa egenskap.

Eldpersonen är intuitiv på ett kreativt sätt, snabb och ihärdig, stabilitetens motpol, konstant nedbrytande och återuppbyggande i jakten på bra resultat. Eldpersonen inger hopp åt sin omgivning och har en stark kombination av livskraft och drivkraft.

Eldpersonen ser ut att vara i evig kontakt med en kraft, som är större än sig själv och har som regel en mycket stark utstrålning. Vederbörande är konstant framåtriktad och öppen för nya impulser, inspirerande, dragande och målinriktad samt har en stor vilje- och handlingskraft.

Vid långsam förändring visar Eldpersonen en framåtriktad drivkraft, som är helt och fullständigt viljestyrd.

Vid snabba förändringar mer eller mindre exploderar Eldpersonen och bränner sin väg genom alla existerande system i kampen för att bygga upp en helt ny och personlig struktur med fokus på framgång och stor aktivitet.

Om allting går, som det ska, och det är vind i seglen, inspirerar Eldpersonen fortfarande sina medarbetare och uttrycker stor personlig drive och välvilja i förhållande till andra.

Om saker och ting inte fungerar, riskerar Eldenergin att bli allt för komprimerad i personens inre med en överraskande stor och okontrollerad vredesexplosion som följd, som kan vara mycket skrämmande för omgivningen.

I pressade situationer saknar Eldpersonen ofta självkontroll, och har ett hett temperament samt en tendens att känna sig överkörd och stressad.

Om den inre elden brinner okontrollerat hos Eldpersonen, uppstår det lätt en tendens till impulsiva handlingar, egoism, maktmissbruk, negativitet och aggressivitet, negativ stolthet samt en sjuklig tendens till att bli förblindad av sin egen utstrålning.

I tillväxt tider ligger Eldpersonen emellertid inne med en stark transformerande kraft, som kan driva både personen själv, medarbetarna och firman till väldigt bra resultat.

Eldpersonen älskar utmaningar och är ofta en trendsättare på många sätt. Eldpersonen söker konstant spänning, är rättvis och vill gärna ha sista ordet, och även om Eldpersonen kan vara mycket aggressiv och nedbrytande i motgångar, så mister vederbörande aldrig tron på, att allt nog ska lyckas i slutändan.

I goda tider med stabil och förutsäglig framgång kan Eldpersonen bli väldigt uttråkad, om det inte finns några utmaningar och spännande uppgifter att brinna för.

På det personliga planet är Eldpersonen på många sätt en varm människa som ofta har hjärtat på det rätta stället. Han eller hon är mycket ihärdig, men om inte diverse idéer skrivs ner direkt när de dyker upp, eller om inte de genomförs omedelbart, riskerar många idéer att gå förlorade.

Eldelementet motsvarar den handlingskraftiga energin på ett extremt utåtriktat sätt och är det mest fysiskt aktiva av de fyra elementen. Eldpersonens värme och vitalitet kan allra bäst jämföras med den första starka vårsolen, som aktiverar fortplantningen och könsdriften hos människor och djur, och Eldpersonen har också en stark sexuell drift, som är väldigt lättantändlig.

Denna text om Eldelementet kommer från Carsten & Anni Sennov's bog Bli medveten ledare i ditt eget liv, där kan du läsa mer om personlighetsmodellen four element profile™.